Gdy już sąd rozstrzygnie o sposobie utrzymywania kontaktu z dzieckiem, pozostaje jeszcze rzecz, która w praktyce może być równie trudna co przebieg samego postępowania sądowego, a mianowicie realizacja tych kontaktów. Osoby, u których dziecko stale przebywa, często starają się utrudnić realizowanie orzeczenia sądowego. Również osoba, na rzecz której doszło do ustalenia kontaktów, może je wykonywać w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu. Jakie są wówczas możliwości przeciwdziałania? Zapraszam do lektury.

Kodeks postępowania cywilnego za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem przewiduje postępowanie, w ramach którego na osobę naruszającą obowiązki można nałożyć karę pieniężną.

Postępowanie to co do zasady dzieli się na dwa etapy. W pierwszym sąd wydaje postanowienie, w którym osobie naruszającej obowiązki zagraża nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie. Jeśli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty, nadal narusza swoje obowiązki, wówczas następuje drugi etap, w którym sąd nakazuje zapłatę ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Co istotne, prawomocne postanowienie, w którym nakazano zapłatę należnej sumy, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że dysponując prawomocnym postanowieniem można od razu składać wniosek egzekucyjny do komornika celem ściągnięcia należności.

Ze względu na podzielenie postępowania na dwa etapy, jest ono czasochłonne, co w pewnych okolicznościach może je czynić mało skutecznym. Aby tego uniknąć, warto podjąć odpowiednie działania jeszcze na etapie sądowego ustalania kontaktów i postarać się, aby zagrożenie nakazaniem zapłaty zostało wydane już na tym etapie. Wówczas w przypadku naruszenia obowiązków można od razu składać wniosek o nakazanie zapłaty, co niewątpliwie czyni ten środek bardziej skutecznym.