Z dniem 1 stycznia 2018 roku został udostępniony rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rejestr udostępnia Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez stronę www. O tym kto się w nim znajduje i o obowiązkach niektórych pracodawców przeczytasz w niniejszym artykule.

Rejestr dostępny jest na stronie https://rps.ms.gov.pl i składa się z dwóch podrejestrów:

  • rejestru publicznego oraz
  • rejestru z dostępem ograniczonym.

Rejestr publiczny udostępnia dane o osobach, które dokonały przestępstw na tle seksualnym wobec małoletniego poniżej lat 15 lub jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Przy każdej osobie znajduje się link do szczegółów sprawy związanej z danym sprawcą.

Natomiast rejestr z dostępem ograniczonym gromadzi dane o osobach:

1)     które zostały prawomocnie skazane za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym,

2)     przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym,

3)     wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym.

Dostęp do rejestru ograniczonego przysługuje tylko określonej grupie osób, tj.:

1)      organom ochrony prawnej (np. sądy, policja, prokuratura),

2)     organom administracji publicznej,

3)      a także innym organom wykonującym zadania publiczne, pracodawcom, organizatorom oraz

4)      każdej osobie, ale tylko w zakresie uzyskania informacji, czy jej dane są zgromadzone w tym rejestrze.

W wyjątkowych sytuacjach sąd rozpoznający sprawę może orzec o nieumieszczaniu danych w rejestrze.

Ważne dla pracodawców!

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

Wykonanie tego obowiązku nie jest wymagane przed dopuszczeniem do pracy rodziny małoletniego (przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych.