9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy, które zmieniają dotychczasowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych i sposoby ich liczenia. Jeśli jesteś wierzycielem lub masz długi zapraszam do zapoznania się z tymi nowymi zasadami.

W pierwszej kolejności uwaga natury ogólnej-czym jest przedawnienie? Najkrócej mówiąc jest to termin, po upływie którego dłużnik może się uchylić od spełnienia swojego długu. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności, która nadal istnieje, a zmieniają się jedynie warunki jej dochodzenia.

Pierwsza istotna zmiana wprowadzona przez nowe przepisy jest taka, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. A zatem jeśli twój dług jest długiem konsumenckim, wierzyciel traci faktyczną możliwość jego dochodzenia przed sądem. Jest od tej zasady jeden wyjątek, ale żeby nie rozdrabniać wpisu, przedstawię go w ramach osobnego wpisu.

Co do samych terminów, to dotychczasowy ogólny termin przedawnienia wynosił dziesięć lat, zaś dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz za mieszkanie, raty kredytu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Nowe przepisy skróciły okres dziesięciu lat do sześciu lat, okres trzyletni pozostawiono bez zmian. Należy pamiętać, że są to zasady ogólne i w niektórych przypadkach okresy przedawnienia mogą być krótsze bądź dłuższe.

Kolejna istotna zmiana to wprowadzenie zasady, że dla roszczeń o terminie przedawnienia wynoszącym co najmniej dwa lata, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, co sprawia że faktyczny okres przedawnienia przedłuża się o okres do końca roku.