Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem z oczywistych względów należą do tych, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny. Zapraszam do lektury wpisu, z którego dowiedzą się Państwo co sąd powinien brać pod uwagę kontakty te ustalając.

Jedną z największych trudności przy sądowym ustalaniu kontaktów jest w mojej ocenie fakt, że rodzice dziecka są ze sobą w ostrym konflikcie, co niekorzystnie przekłada się na sposób przedstawiania okoliczności faktycznych oraz na formułowane wnioski. Sprawa o ustalenie kontaktów często jest kolejnym etapem walki pomiędzy rodzicami, którzy postępowanie to traktują jako kolejną możliwość „dopieczenia” drugiej stronie. Sytuacja ta wymaga od sędziego dużego wyczucia, aby nie dać się zmanipulować żadnej ze stron i by mieć na uwadze dobro dziecka. Bo to właśnie dobro dziecka, a dodatkowo w przypadku wystarczającego stopnia rozwoju jego rozsądne życzenia, jest podstawową przesłanką braną pod uwagę przy ustalaniu kontaktów.

Sąd uwzględniając dobro dziecka musi wziąć jednocześnie pod uwagę, że utrzymywanie kontaktów przez dzieci i rodziców jest ich prawem oraz obowiązkiem (zarówno dziecka jak i rodzica), które są niezależne od władzy rodzicielskiej. Dawniej kwestia ta budziła wątpliwości, jednak dziś jest to już wprost uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zatem fakt, że rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej całkowicie pozbawiony, nie może być samodzielną przesłanką ograniczania kontaktów, a sąd musi pamiętać, że realizowanie kontaktów jest podstawowym prawem i obowiązkiem wynikającym z faktu bycia rodzicem i dzieckiem.

Jeśli chodzi o formę kontaktów, to nie są one ograniczone jedynie do kontaktów bezpośrednich, które polegają na wspólnym przebywaniu z dzieckiem, ale należą do nich również kontakty na odległość (np. porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Jak napisać wniosek o ustalenie kontaktów?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem sprowadza się w istocie do wskazania, w jaki sposób chcemy te kontakty realizować. We wniosku należy więc zawrzeć swoją propozycję co do sposobu kontaktowania się z dzieckiem. Staraj się sformułować wniosek jak najbardziej precyzyjnie, by w trakcie realizowania kontaktów ograniczyć ryzyko sporów. Pamiętaj, aby uwzględnić we wniosku okresy świąteczne, wakacje, ferie, a więc wszystkie te chwile, gdy kontakt z dzieckiem może być dłuższy. Zastanów się jak najlepiej rozwiązać sytuację, gdy kontakt z dzieckiem będzie niemożliwy np. ze względu na chorobę. Zaproponuj, by w takiej sytuacji kontakt ten nie przepadał, tylko został przełożony na inny termin.